LemonRC LiPo-Akkus

LemonRC LiPo 650 11,1 V

650 mAh / 30 C / 11,1 Volt
Pichler
33-1237-2
In den Korb

LemonRC LiPo 850 7,4 V

850 mAh / 30 C / 7,4 Volt
Pichler
33-1238-6
In den Korb

LemonRC LiPo 850 11,1 V

850 mAh / 30 C / 11,1 Volt
Pichler
33-1239-0
In den Korb

LemonRC LiPo 1300 7,4 V

1300 mAh / 30 C / 7,4 Volt
Pichler
33-1242-3
In den Korb

LemonRC LiPo 1800 11,1 V

1800 mAh / 30 C / 11,1 Volt
Pichler
33-1245-5
In den Korb