LemonRC LiPo-Akkus

LemonRC LiPo 450 7,4 V

450 mAh / 30 C / 7,4 Volt
33-1234-0
In den Korb

LemonRC LiPo 450 11,1 V

450 mAh / 30 C / 11,1 Volt
33-1235-4
In den Korb

LemonRC LiPo 650 7,4 V

650 mAh / 30 C / 7,4 Volt
33-1236-8
In den Korb

LemonRC LiPo 650 11,1 V

650 mAh / 30 C / 11,1 Volt
33-1237-2
In den Korb

LemonRC LiPo 850 7,4 V

850 mAh / 30 C / 7,4 Volt
33-1238-6
In den Korb

LemonRC LiPo 850 11,1 V

850 mAh / 30 C / 11,1 Volt
33-1239-0
In den Korb

LemonRC LiPo 1300 7,4 V

1300 mAh / 30 C / 7,4 Volt
33-1242-3
In den Korb

LemonRC LiPo 1800 7,4 V

1800 mAh / 30 C / 7,4 Volt
33-1244-1
In den Korb

LemonRC LiPo 1800 11,1 V

1800 mAh / 30 C / 11,1 Volt
33-1245-5
In den Korb

LemonRC LiPo 3300 14,8 V

3300 mAh / 35 C / 14,8 Volt
33-1251-0
In den Korb